• http://www.cqzhouyi.com/85752/321294.html
 • http://www.cqzhouyi.com/314956/285258.html
 • http://www.cqzhouyi.com/950960/487365.html
 • http://www.cqzhouyi.com/474905/754149.html
 • http://www.cqzhouyi.com/403351/844755.html
 • http://www.cqzhouyi.com/942374/29262.html
 • http://www.cqzhouyi.com/423982/121255.html
 • http://www.cqzhouyi.com/298890/706134.html
 • http://www.cqzhouyi.com/100370/219452.html
 • http://www.cqzhouyi.com/165303/313191.html
 • http://www.cqzhouyi.com/810403/735807.html
 • http://www.cqzhouyi.com/31872/17788.html
 • http://www.cqzhouyi.com/388175/990579.html
 • http://www.cqzhouyi.com/542552/752630.html
 • http://www.cqzhouyi.com/212932/137886.html
 • http://www.cqzhouyi.com/96845/827222.html
 • http://www.cqzhouyi.com/555437/480874.html
 • http://www.cqzhouyi.com/110541/229623.html
 • http://www.cqzhouyi.com/70728/317356.html
 • http://www.cqzhouyi.com/78585/190877.html
 • http://www.cqzhouyi.com/245255/909948.html
 • http://www.cqzhouyi.com/208606/810688.html
 • http://www.cqzhouyi.com/576136/468862.html
 • http://www.cqzhouyi.com/826935/429146.html
 • http://www.cqzhouyi.com/907822/832388.html
 • http://www.cqzhouyi.com/602839/333727.html
 • http://www.cqzhouyi.com/885639/810494.html
 • http://www.cqzhouyi.com/245/699482.html
 • http://www.cqzhouyi.com/755893/65942.html
 • http://www.cqzhouyi.com/161303/86769.html
 • http://www.cqzhouyi.com/877181/608614.html
 • http://www.cqzhouyi.com/638908/885441.html
 • http://www.cqzhouyi.com/256332/792348.html
 • http://www.cqzhouyi.com/251810/143409.html
 • http://www.cqzhouyi.com/130140/955478.html
 • http://www.cqzhouyi.com/100754/87448.html
 • http://www.cqzhouyi.com/998265/531376.html
 • http://www.cqzhouyi.com/991902/74274.html
 • http://www.cqzhouyi.com/147417/394433.html
 • http://www.cqzhouyi.com/21698/686919.html
 • http://www.cqzhouyi.com/44570/31619.html
 • http://www.cqzhouyi.com/384138/66426.html
 • http://www.cqzhouyi.com/232853/958803.html
 • http://www.cqzhouyi.com/883699/870748.html
 • http://www.cqzhouyi.com/267954/126198.html
 • http://www.cqzhouyi.com/250615/431825.html
 • http://www.cqzhouyi.com/878632/320553.html
 • http://www.cqzhouyi.com/256588/598154.html
 • http://www.cqzhouyi.com/44033/815920.html
 • http://www.cqzhouyi.com/97620/674490.html
 • http://www.cqzhouyi.com/469797/324363.html
 • http://www.cqzhouyi.com/522726/447841.html
 • http://www.cqzhouyi.com/117354/558147.html
 • http://www.cqzhouyi.com/587824/157873.html
 • http://www.cqzhouyi.com/941501/99467.html
 • http://www.cqzhouyi.com/8538/998393.html
 • http://www.cqzhouyi.com/920963/87475.html
 • http://www.cqzhouyi.com/415264/11386.html
 • http://www.cqzhouyi.com/45616/282903.html
 • http://www.cqzhouyi.com/782148/12598.html
 • http://www.cqzhouyi.com/780823/350228.html
 • http://www.cqzhouyi.com/619728/738583.html
 • http://www.cqzhouyi.com/384621/30926.html
 • http://www.cqzhouyi.com/302605/454460.html
 • http://www.cqzhouyi.com/68499/249193.html
 • http://www.cqzhouyi.com/189649/626793.html
 • http://www.cqzhouyi.com/459304/63631.html
 • http://www.cqzhouyi.com/167437/930903.html
 • http://www.cqzhouyi.com/963808/174890.html
 • http://www.cqzhouyi.com/663223/555949.html
 • http://www.cqzhouyi.com/231274/639162.html
 • http://www.cqzhouyi.com/878401/894289.html
 • http://www.cqzhouyi.com/588825/802519.html
 • http://www.cqzhouyi.com/862261/593182.html
 • http://www.cqzhouyi.com/885928/583655.html
 • http://www.cqzhouyi.com/268666/160715.html
 • http://www.cqzhouyi.com/461149/320198.html
 • http://www.cqzhouyi.com/220585/434506.html
 • http://www.cqzhouyi.com/83068/689633.html
 • http://www.cqzhouyi.com/651921/287454.html
 • http://www.cqzhouyi.com/9370/274701.html
 • http://www.cqzhouyi.com/818250/388943.html
 • http://www.cqzhouyi.com/809142/280835.html
 • http://www.cqzhouyi.com/680884/217450.html
 • http://www.cqzhouyi.com/221619/307862.html
 • http://www.cqzhouyi.com/352911/50605.html
 • http://www.cqzhouyi.com/834910/565765.html
 • http://www.cqzhouyi.com/268827/998232.html
 • http://www.cqzhouyi.com/887897/36591.html
 • http://www.cqzhouyi.com/329566/993677.html
 • http://www.cqzhouyi.com/217582/237953.html
 • http://www.cqzhouyi.com/799487/49753.html
 • http://www.cqzhouyi.com/651211/993966.html
 • http://www.cqzhouyi.com/948120/774330.html
 • http://www.cqzhouyi.com/570258/590146.html
 • http://www.cqzhouyi.com/372448/297530.html
 • http://www.cqzhouyi.com/591506/355910.html
 • http://www.cqzhouyi.com/218162/33350.html
 • http://www.cqzhouyi.com/338253/102591.html
 • http://www.cqzhouyi.com/900299/309348.html
 • http://www.cqzhouyi.com/991423/594150.html
 • http://www.cqzhouyi.com/727803/458625.html
 • http://www.cqzhouyi.com/464701/34589.html
 • http://www.cqzhouyi.com/98191/679334.html
 • http://www.cqzhouyi.com/66819/796451.html
 • http://www.cqzhouyi.com/774301/827189.html
 • http://www.cqzhouyi.com/199114/607163.html
 • http://www.cqzhouyi.com/659929/262140.html
 • http://www.cqzhouyi.com/475390/239150.html
 • http://www.cqzhouyi.com/981863/712107.html
 • http://www.cqzhouyi.com/929650/144860.html
 • http://www.cqzhouyi.com/671747/918152.html
 • http://www.cqzhouyi.com/483753/247480.html
 • http://www.cqzhouyi.com/638231/563474.html
 • http://www.cqzhouyi.com/87390/140212.html
 • http://www.cqzhouyi.com/81995/101367.html
 • http://www.cqzhouyi.com/108762/739617.html
 • http://www.cqzhouyi.com/106859/19237.html
 • http://www.cqzhouyi.com/670102/434923.html
 • http://www.cqzhouyi.com/108473/805361.html
 • http://www.cqzhouyi.com/264274/90451.html
 • http://www.cqzhouyi.com/69950/56933.html
 • http://www.cqzhouyi.com/910503/319713.html
 • http://www.cqzhouyi.com/476647/946147.html
 • http://www.cqzhouyi.com/47672/261688.html
 • http://www.cqzhouyi.com/182997/941625.html
 • http://www.cqzhouyi.com/575907/756989.html
 • http://www.cqzhouyi.com/149869/68580.html
 • http://www.cqzhouyi.com/33753/20253.html
 • http://www.cqzhouyi.com/206670/808653.html
 • http://www.cqzhouyi.com/631319/135174.html
 • http://www.cqzhouyi.com/982381/519397.html
 • http://www.cqzhouyi.com/925807/140695.html
 • http://www.cqzhouyi.com/867233/404637.html
 • http://www.cqzhouyi.com/731291/140373.html
 • http://www.cqzhouyi.com/744143/314708.html
 • http://www.cqzhouyi.com/530573/261655.html
 • http://www.cqzhouyi.com/836912/406961.html
 • http://www.cqzhouyi.com/41311/222488.html
 • http://www.cqzhouyi.com/72356/516559.html
 • http://www.cqzhouyi.com/241606/100655.html
 • http://www.cqzhouyi.com/27562/683788.html
 • http://www.cqzhouyi.com/206604/647459.html
 • http://www.cqzhouyi.com/707750/921155.html
 • http://www.cqzhouyi.com/344354/203242.html
 • http://www.cqzhouyi.com/750310/159392.html
 • http://www.cqzhouyi.com/376291/78451.html
 • http://www.cqzhouyi.com/71278/666932.html
 • http://www.cqzhouyi.com/39651/54471.html
 • http://www.cqzhouyi.com/881346/34878.html
 • http://www.cqzhouyi.com/437191/812752.html
 • http://www.cqzhouyi.com/687957/967684.html
 • http://www.cqzhouyi.com/904497/990480.html
 • http://www.cqzhouyi.com/9071/242186.html
 • http://www.cqzhouyi.com/678432/85993.html
 • http://www.cqzhouyi.com/355303/86641.html
 • http://www.cqzhouyi.com/7892/90270.html
 • http://www.cqzhouyi.com/799520/65820.html
 • http://www.cqzhouyi.com/599547/202724.html
 • http://www.cqzhouyi.com/4081/655533.html
 • http://www.cqzhouyi.com/564285/778495.html
 • http://www.cqzhouyi.com/947701/711428.html
 • http://www.cqzhouyi.com/1213/13217.html
 • http://www.cqzhouyi.com/636485/978695.html
 • http://www.cqzhouyi.com/103662/83367.html
 • http://www.cqzhouyi.com/49656/677943.html
 • http://www.cqzhouyi.com/467155/293365.html
 • http://www.cqzhouyi.com/50514/780336.html
 • http://www.cqzhouyi.com/777948/859543.html
 • http://www.cqzhouyi.com/410647/65752.html
 • http://www.cqzhouyi.com/567837/9213.html
 • http://www.cqzhouyi.com/498859/642970.html
 • http://www.cqzhouyi.com/330340/189583.html
 • http://www.cqzhouyi.com/434960/293687.html
 • http://www.cqzhouyi.com/583271/281320.html
 • http://www.cqzhouyi.com/378293/592986.html
 • http://www.cqzhouyi.com/632675/68580.html
 • http://www.cqzhouyi.com/513300/471960.html
 • http://www.cqzhouyi.com/118838/171726.html
 • http://www.cqzhouyi.com/759158/490723.html
 • http://www.cqzhouyi.com/290172/50460.html
 • http://www.cqzhouyi.com/117288/814304.html
 • http://www.cqzhouyi.com/858191/201756.html
 • http://www.cqzhouyi.com/559829/1560.html
 • http://www.cqzhouyi.com/727609/582299.html
 • http://www.cqzhouyi.com/667904/76953.html
 • http://www.cqzhouyi.com/889577/360882.html
 • http://www.cqzhouyi.com/418/22238.html
 • http://www.cqzhouyi.com/930940/917923.html
 • http://www.cqzhouyi.com/400798/486170.html
 • http://www.cqzhouyi.com/27586/17553.html
 • http://www.cqzhouyi.com/237957/418135.html
 • http://www.cqzhouyi.com/632159/136530.html
 • http://www.cqzhouyi.com/66026/969558.html
 • http://www.cqzhouyi.com/275380/423656.html
 • http://www.cqzhouyi.com/592602/484750.html
 • http://www.cqzhouyi.com/42279/29745.html
 • http://www.cqzhouyi.com/565319/13513.html
 • http://www.cqzhouyi.com/23079/345611.html
 • http://www.cqzhouyi.com/473128/460499.html
 • 欢迎您 更新时间:2018-09-22
  • 福彩开奖
  • 体彩开奖
  • 足彩开奖

  福彩3D 2018268期 星期二 10-02

  • 7
  • 2
  • 8

  双色球 2018115期 星期二 10-02

  • 01
  • 13
  • 19
  • 24
  • 26
  • 29
  • 11
  奖池滚存:1121020227 走势 详情

  七乐彩 2018115期 星期一 10-01

  • 04
  • 07
  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 23
  • 15
  更多开奖

  排列5 2018268期 星期二 10-02

  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 1

  七星彩 2018115期 星期二 10-02

  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 7
  • 2
  • 6
  奖池滚存:40554213 走势 详情

  超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

  • 02
  • 06
  • 13
  • 18
  • 25
  • 01
  • 02
  奖池滚存:6535370887 走势 详情
  更多开奖

  足球竞技

  彩票资讯

  更多

  足球赛事

  查看更多

  场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
  周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
  周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
  周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
  周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
  周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
  周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
  周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
  周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
  周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
  周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

  联赛积分榜

  • 中超
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  排名 球队 积分
  1 上海上港集团 17 4 3 55
  2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
  3 北京中赫国安 13 6 5 45
  4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
  5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
  6 河北华夏幸福 8 8 8 32
  7 北京人和 7 9 8 30
  8 上海绿地申花 8 6 10 30
  9 广州富力 8 5 11 29
  10 长春亚泰 8 5 11 29
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 曼彻斯特城 6 1 0 19
  2 利物浦 6 1 0 19
  3 切尔西 5 2 0 17
  4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
  5 阿森纳 5 0 2 15
  6 沃特福德 4 1 2 13
  7 伯恩茅斯 4 1 2 13
  8 莱斯特城 4 0 3 12
  9 狼队 3 3 1 12
  10 曼彻斯特联 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 尤文图斯 7 0 0 21
  2 那不勒斯 5 0 2 15
  3 佛罗伦萨 4 1 2 13
  4 国际米兰 4 1 2 13
  5 森索罗 4 1 2 13
  6 拉齐奥 4 0 3 12
  7 热那亚 4 0 2 12
  8 桑普多利亚 3 2 2 11
  9 罗马 3 2 2 11
  10 帕尔马1913 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴塞罗那 4 2 1 14
  2 皇家马德里 4 2 1 14
  3 塞维利亚 4 1 2 13
  4 马德里竞技 3 3 1 12
  5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
  6 阿拉维斯 3 2 2 11
  7 西班牙人 3 2 2 11
  8 塞尔塔 2 4 1 10
  9 赫塔菲 2 3 2 9
  10 瓦拉多利德 2 3 2 9
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 多特蒙德 4 2 0 14
  2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
  3 柏林赫塔 4 1 1 13
  4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
  5 云达不莱梅 3 2 1 11
  6 莱比锡红牛 3 2 1 11
  7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
  8 奥格斯堡 2 2 2 8
  9 美因茨 2 2 2 8
  10 纽伦堡 2 2 2 8
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
  2 里尔 5 1 2 16
  3 蒙彼利埃 4 3 1 15
  4 圣埃蒂安 4 3 1 15
  5 里昂 4 2 2 14
  6 马赛 4 1 3 13
  7 图卢兹 3 3 2 12
  8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
  9 波尔多 3 2 3 11
  10 卡昂 2 4 2 10
  查看更多

  栏目介绍


   天吉网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
   提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
   超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
   超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
   彩票有风险,购注需谨慎。天吉网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

  彩吧助手 同乐彩票 彩票直通车 悟空彩票 3cp彩票 易迅彩票 幸运彩 凯撒彩票 赢彩彩票